Nyheter

Kallelse till årsmöte 2019

| 21 januari 2019

Kallelse

Fredrikshofs Friidrottsförening kallar härmed till

Årsmöte 2019

Torsdagen den 14 mars kl 18.00.

Mötet äger rum i lokal Östermalms Föreningsråds lokaler, Valhallavägen 148, i Fältöversten.

Deltagarna bjuds på lättare förtäring. Vi önskar därför att ni anmäler er senast den 5 mars till kjell.kvarfordt@bredband.net, eller marita@modess.se.

Dagordning enligt nedan:

 1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
 2.    Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3.    Fastställande av föredragningslista.
 4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6.    a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 8.    Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 9.    Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
  kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
  b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val
      får inte styrelsens ledamöter delta/rösta.
  d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
      utses till ordförande/sammankallande.
  e. Val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera.
 13. Övriga frågor.

Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubblokalen på Östermalms IP från och med den 7 mars.